fbpx

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την αναβαθμίσετε ζητήστε πληροφορίες για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4887/22. Ο νέος επενδυτικός νόμος απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και παρέχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4887/22

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022. ΚΥΚΛΟΣ 1

Σκοπός:
Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της
εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αντικείμενο:
Η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής
θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων
Έναρξη:27η Έναρξη:27η Ιουλίου 2022 Λήξη: 31η Οκτωβρίου 2022

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
α. Για δημιουργία νέας μονάδας.
β. Για επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ. Για διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί σε αυτήν.
δ. Για θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
• Επιδότηση, δηλαδή δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
• Επιδότηση μισθολογικού κόστους
• Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα ποσοστά επιχορήγησης εξαρτώνται από τον τόπο υλοποίησης του έργου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Στο παρόν καθεστώς του νέου επενδυτικού νόμου μπορούν να πάρουν μέρος επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα δραστηριότητας της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Το καθεστώς της “Μεταποίησης – Εφοδιαστικής Αλυσίδας” αφορά επιχειρήσεις μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Τα επενδυτικά σχέδια σε αυτό το καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα, πλην της επιχορήγησης.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις παρακάτω δαπάνες:

1. Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού δηλαδή δαπάνες που αφορούν
α. κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων
β. αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείου ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εφοπλισμός) ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μονάδας, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:
i. η επιχειρηματική εγκατάσταση να έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης
iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
γ. αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και τον μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός τους χώρου της μονάδας
δ. μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

2. Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

3. Μισθοδοτικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.
Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.

Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια
β. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. Επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες, στις οποίες υποβάλλεται μια επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της, μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογισμό της ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού.
γ. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν, ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης.
Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις.
δ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,
β) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,
γ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,
δ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.
ε) Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
στ) Τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Έστω ότι η επιχείρηση επενδύει  συνολικά 400.000€ και έστω ότι  δικαιούται ποσό ενίσχυσης 60%.

Αν το είδος της ενίσχυσης που επιλέξει ο ιδιοκτήτης είναι η επιχορήγηση, τότε το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει το 80% του 60%. Η ενίσχυση δηλαδή τελικά διαμορφώνεται σε 48%.

Θα σας δώσει δηλαδή πίσω με την μορφή επιδότησης 192.000€ (400.000*48%)

Αν το είδος της ενίσχυσης που επιλέξει ο ιδιοκτήτης είναι η φορολογική απαλλαγή, τότε το πρόγραμμα δίνει το 100% του 60%. Η επιδότηση δηλαδή παραμένει στο 60%.

Θα σας δώσει δηλαδή 240.000€. (400.000*60%). Για τα επόμενα 15 έτη θα αφαιρείται συγκεκριμένο ποσό από την καταβολή φόρου εισοδήματος μέχρι να αποπληρωθούν 240.000€.

Το πρόγραμμα δηλαδή από μόνο του δίνει κίνητρα στους επιχειρηματίες να επιλέξουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και αυτό είναι λογικό μιας και η βοήθεια στους επιχειρηματίες δίνεται τελικά μετά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Επιπλέον διευκρινήσεις μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα του Αναπτυξιακού Νόμου πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο και την πιθανότητα συμμετοχής της εταιρείας σας σε αυτόν επικοινωνήστε τώρα μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα.

Σχετικά Άρθρα

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων

Περισσότερα »
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας
για να καταγράψουμε τις ανάγκες σας
και να βρούμε παρέα τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας!
Close Menu