fbpx

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.​ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του…

Continue Reading

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο…

Continue Reading

Εξοικονομώ 2023: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ

Στις 12.06.2023 ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους έως και της 15.11.2023. Για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Οι προϋποθέσεις για το Εξοικονομώ Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να…

Continue Reading

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.​ Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.​​​​​ Σε ποιους απευθύνεται Επιχειρήσεις και…

Continue Reading

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ ΔΡΑΣΗ 1
Προϋπολογισμός από 18.000€ έως 30.000€

ΔΡΑΣΗ 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση: Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες: 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. 2. Να δραστηριοποιούνται στην…

Continue Reading

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ ΔΡΑΣΗ 2
Προϋπολογισμός από 50.000€ έως 650.000€

Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση: Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες: 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.…

Continue Reading

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ – ΔΡΑΣΗ 3
Προϋπολογισμός από €200.001 έως και €1.200.000.

Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ   Aφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» μπορούν να υποβάλουν πρόταση: Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες: 1. Να…

Continue Reading

Επιχορήγηση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο οποίο ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της "4ης Βιομηχανικής Επανάστασης" (Industry 4.0). Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά: υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή- κινητή- διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες…

Continue Reading

Σε λειτουργία από τις 19/1 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021

Σε λειτουργία τίθεται την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο…

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα 360ᵒ – Ν. 4887/2022

Επιχειρηματικότητα 360ᵒ Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς "Επιχειρηματικότητα 360ᵒ" του Αναπτυξιακού Νόμου για επιδοτήσεις έως 5.000.000 € και μέγιστο ποσοστό επιδότησης έως 75%. Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμο προϋπολογισμό από 100.000 € και άνω. Ενδεικτικές ενισχυομένες δραστηριότητες Αθλητικές εγκαταστάσεις - Δημιουργία γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου,basket, tennis, κλπ. - Δημιουργία κολυμβητηρίων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς: Κέντρα αποθεραπείας – γηροκομεία - Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης…

Continue Reading

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» είναι μια δράση που στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.00€ Επιλέξιμες Επιχειρήσεις - Προϋποθέσεις Συμμετοχής Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή χρηματοδοτικού καθεστώτος ενίσχυσης, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά…

Continue Reading

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση με τίτλο «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας. Aφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ Η Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας…

Continue Reading

Eπιχορήγηση Νέων Επιχειρήσεων από Ελεύθερους Επαγγελματίες Ηλικίας 30 έως 45 ετών, με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

Νέα δράση για επιχειρήσεις νέων ηλικίας 30 έως 45 ετών η οποία αφορά: 3.000 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) και 220 νέες επιχειρήσεις αντίστοιχα που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες /…

Continue Reading

Έξυπνη Μεταποίηση

Στη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €). Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας, οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και νέες επιχειρήσεις. Ειδικότερα ● Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι…

Continue Reading

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή – Αναπτυξιακός Νόμος

«Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του αναπτυξιακού νόμου ν. 4887/2022.»  Σκοπός: Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων. Ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος: Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 03 Οκτωβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30 Δεκεμβρίου 2022. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ •…

Continue Reading

Ολοκληρώθηκε η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 την Πέμπτη 20/10/22 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, υπό την προεδρία του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ κου Γιώργου Ζερβού και με την συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων πολιτικής και επιτελικών δομών στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και των σχετιζόμενων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της…

Continue Reading

Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Εξοικονομώ - Επιχειρώ - Προδημοσίευση Προγράμματος Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης και σχετίζεται με τους ακόλουθους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον: - περιορισμός της κλιματικής αλλαγής - προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τόσο στον δευτερογενή όσο και στον τριτογενή τομέα, με λιγότερους από δέκα (10) υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 2…

Continue Reading

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων Το πρόγραμμα παρέχει: α)ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος (αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση) β) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος (αφορά κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α΄ ύλη…

Continue Reading

Ενίσχυση Αγροτικής Ανάπτυξης & Υδατοκαλλιεργειών

Ενίσχυση Αγροτικής Ανάπτυξης & Υδατοκαλλιεργειών Δράσεις Ενίσχυσης του Αγροτικού Τομέα και των Υδατοκαλλιεργειών 1.Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε: - αγορά εξοπλισμού, - εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, - δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και…

Continue Reading

Επιδότηση Ανέργων για Νέα Επιχείρηση

Επιδότηση Ανέργων για νέα επιχείρηση. Αν ανήκετε στην ηλικιακή ομάδα από 18 έως 29 ετών και θέλετε να δημιουργήσετε την δική σας νέα επιχείρηση τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να πάρετε έως 14.800€ στην διάρκεια ενός έτους. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ. Πρόκειται για πρόγραμμα επιχορήγησης με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Μέσω της δράσης ενισχύονται επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν άμεσα…

Continue Reading

ΟΑΕΔ – Πρόγραμμα Ανέργων εώς 29 Ετών- Αττική – Κεντρική Μακεδονία

ΟΑΕΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ- ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΑΕΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ - Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ΟΑΕΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΣΚΟΠΟΣ Η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού. ΟΑΕΔ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα που…

Continue Reading

ΕΣΠΑ «Ψηφιακές Συναλλαγές»

ΕΣΠΑ «Ψηφιακές Συναλλαγές» Σκοπός και αντικείμενο Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου…

Continue Reading

ΕΣΠΑ – Ψηφιακά Προϊόντα – Ανάπτυξη Λογισμικού

 Ψηφιακά Προϊόντα - Ανάπτυξη Λογισμικού ΕΣΠΑ – Ψηφιακά Προϊόντα - Ανάπτυξη Λογισμικού. Αν έχετε μια καινοτόμα ιδέα για ανάπτυξη λογισμικού που δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στο παρόν πρόγραμμα και να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα. ΕΣΠΑ – Ψηφιακά Προϊόντα - Ανάπτυξη Λογισμικού - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο σκοπός του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» είναι η ενίσχυση της…

Continue Reading

ΕΣΠΑ Ψηφιακές Λύσεις – Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

ΕΣΠΑ Ψηφιακές Λύσεις: Αν η επιχείρησή σας πρέπει να αναβαθμιστεί ψηφιακά μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στο παρόν πρόγραμμα που θα σας βρει όλα τα απαραίτητα Ψηφιακά Εργαλεία και θα σας βοηθήσει να απλοποιήσετε τις διαδικασίες και να κάνετε την ζωή σας πιο εύκολη. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα. Ψηφιακές Λύσεις- Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Σκοπός και αντικείμενο Σκοπός του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της…

Continue Reading

Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον 2021-2027

29/8/2022 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Eγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027 (ΠΕΚΑ)» Νέο πρόγραμμα για εγκρίθηκε για την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ την Παρασκευή 26 Αυγούστου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027 (ΠΕΚΑ)» με προϋπολογισμό 3,6 δις ευρώ. Αρμόδιος φορέας: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το…

Continue Reading

Αναπτυξιακός Νόμος – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Τουρισμός

Αναπτυξιακός  Νόμος - Πρόγραμμα  ΕΣΠΑ - Τουρισμός. Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα ή να εκσυγχρονίσετε το υφιστάμενο ξενοδοχείο σας και να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό του, το παρόν πρόγραμμα είναι για την περίπτωση σας. Η εταιρεία μας έχει τεράστια εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα και σας εγγυάται την υποβολή αίτησης με τέτοιο τρόπο ώστε να σας εξασφαλίσει σίγουρα την έγκριση και την υλοποίηση χωρίς εσείς να κοπιάσετε και να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Παρακάτω, σας δίνονται…

Continue Reading

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”

Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την αναβαθμίσετε ζητήστε πληροφορίες για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4887/22. Ο νέος επενδυτικός νόμος απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και παρέχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4887/22 Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022. ΚΥΚΛΟΣ 1 Σκοπός: Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής…

Continue Reading

Εγκατάσταση νέων γεωργών – 3η Πρόσκληση

Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» αφορά στην παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα…

Continue Reading

Διαφημίσεις Google

Διαφημίσεις για την εταιρεία σας στο δίκτυο της Google Ads για να αποκτήσετε όσο το δυνατό περισσότερους πελάτες αξιοποιώντας τα χρήματα που θα επενδύσετε! Η πλατφόρμα του Google Ads είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία στον κόσμο του online marketing και αν κάποιος γνωρίζει να την χρησιμοποιεί με το σωστό τρόπο, προσφέρει  αποτελέσματα που  δεν μπορούν να συγκριθούν με  άλλες πλατφόρμες.Το Google Ads είναι η πλέον αποτελεσματική λύση για όσους θέλουν να διαφημίσουν την εταιρεία τους και…

Continue Reading

Meta (Facebook) and Instagram Ads

Διαφημίσεις  για την εταιρεία σας στο Meta και στο Instagram για να αποκτήσετε όσο το δυνατό περισσότερους πελάτες αξιοποιώντας τα χρήματα που  θα επενδύσετε!To Meta, όπως ονομάστηκε πρόσφατα το Facebook, ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πλατφόρμα που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Οι χρήστες του παγκοσμίως ανέρχονται σε κάποια  δισεκατομμύρια ενώ για την Ελλάδα οι χρήστες έχουν φτάσει σχεδόν τα 8 εκατομμύρια.Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη δυναμική που μπορεί να έχει μια διαφήμιση στο Meta αφού καθημερινά…

Continue Reading

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους. Aπευθύνεται σε Αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, ως φυσικά πρόσωπα, που…

Continue Reading

Νέα δράση, στις Τουριστικές Επιχειρήσεις για την παροχή κεφαλαίου κίνησης

Νέα δράση, προϋπολογισμού 420 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50 εκατομμύρια ευρώ) επιχειρήσεις: -Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια -Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία -Επιχειρήσεις…

Continue Reading

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων & Παιδότοπων

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι…

Continue Reading

Nέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με Eπιδότηση έως 100.000€ σε Eπιχειρήσεις Eστίασης

Το νέο πρόγραμμα Εστίασης ΕΣΠΑ έχει ως στόχο την στήριξη των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών…

Continue Reading

Κατασκευή E-SHOP με επιδότηση 100% ΕΣΠΑ

Nέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop (ηλεκτρονικού καταστήματος). Το πρόγραμμα δίνει επιδότηση έως 5.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους επιδοτούμενο e-shop και να μπορέσουν να λειτουργήσουν τόσο στην περίοδο του Lockdown όσο και έπειτα. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καλύπτει στο 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία ενός νέου e-shop λιανικής,…

Continue Reading

Προδημοσίευση της Δράσης για δωρεάν e-shop με επιδότηση 100%

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19). Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την…

Continue Reading

Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους παρακάτω τομείς τεχνικών επαγγελμάτων: μεταποίησης/βιομηχανίας κατασκευών υγείας – πρόνοιας τουρισμού και επισιτισμού Η δράση εστιάζει στην απόκτηση ή/και επικαιροποίηση /αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Η δράση θα υλοποιηθεί με…

Continue Reading

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου. Η επιχορήγηση παρέχεται για τη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19 και ειδικότερα για τη δειυκόλυνση της λειτουργίας τους, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο, σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται βάσει των…

Continue Reading

Αναπτυξιακός Νόμος- Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την αναβαθμίσετε ζητήστε πληροφορίες για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/16. Ο νέος επενδυτικός νόμος απευθύνεται σε νέες, υφιστάμενες ή υπό-ίδρυση επιχειρήσεις και παρέχει μεγάλες δυνατότητες στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4399/16 Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες…

Continue Reading

Προδημοσίευση “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ" είναι η συνέχεια του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ' οίκων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει κίνητρα στους ιδιώτες να υλοποιήσουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες: που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, που δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες που κατατάσσονται σύμφωνα με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης -ΠΕΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση…

Continue Reading

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Έχετε υφιστάμενη επιχείρηση ενεργή εδώ και χρόνια; Έχετε νέα επιχείρηση που μόλις άνοιξε; Έχετε σκοπό να ανοίξετε νέα επιχείρηση; Ανήκετε στην περιφέρεια Πελοποννήσου; Τότε μπορείτε να λάβετε μέρος στη συγκεκριμένη δράση και να λάβετε επιδότηση έως και 60%. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 10.000€ έως 330.000€ . Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 08/10/2020 και ώρα 13:00 έως…

Continue Reading

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο…

Continue Reading

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Το παρόν πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού. Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε: Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού Εξοπλισμός Τεχνολογιών…

Continue Reading

Κέντρα Ικανοτήτων

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ. Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα - ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που θα δημιουργηθεί και η οποία φέρει την ευθύνη έναντι της ΓΓΕΤ για…

Continue Reading

Υπερσύγχρονα smart homes με το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Το νέο φιλόδοξο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» το οποίο τελεί υπό σχεδιασμό και πρόκειται να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο θα επιδοτεί μεταξύ άλλων μετατροπή των κτιρίων σε… έξυπνα. Είναι μια από τις καινοτομίες του νέου προγράμματος, το οποίο εκτός από παραδοσιακές εργασίες ενεργειακής εξοικονόμησης, θα επιχορηγεί και τον αυτόματο προγραμματισμό των συσκευών οικιακού εξοπλισμού, την λειτουργία τους από απόσταση ή την παροχή πρόσβασης στο βίντεο παρακολούθησης μέσω Internet. Κατοικίες χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, υποδομές φόρτισης για…

Continue Reading

Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για την παροχή εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκια νέων επενδυτικών δανείων

Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για την παροχή εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκια νέων επενδυτικών δανείων και νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ενεργοποίησης του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Στόχος του Ταμείου είναι να παράσχει αποτελεσματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι οι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος. Το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει κάλυψη…

Continue Reading

Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας νέων και υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018, διαθέτουν…

Continue Reading

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη Οι κλάδοι που είναι επιλέξιμοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι: Αγροδιατροφή Δομικά Υλικά, Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, Τουρισμού, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλον και Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν μία από τις ακόλουθες αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό αυτών: Ενισχύσεις για έργα…

Continue Reading

Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στη στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για: την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, και                                                        την ανάπτυξη…

Continue Reading

Έρχονται τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στη δημοσίευση νέων προσκλήσεων για ΜμΕ, προσανατολίζεται σε σχέση με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ το υπουργείο Ανάπτυξης. Η επιδότηση θα αφορά στην αναβάθμιση εξοπλισμού και start ups. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης αναμένεται να θέσει άμεσα σε εφαρμογή τη στρατηγική αφενός για την επιτυχή ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου, η οποία λόγω του κανόνα Ν+3 ολοκληρώνεται 31.12.2023, αφετέρου - και σημαντικότερο - για την αμεσότερη απόδοση…

Continue Reading

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την Έρευνα και την Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που αφορούν σε Καινοτομία, Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, Πειραματική ανάπτυξη, και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στους κλάδους…

Continue Reading

Έρχεται νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον «μαμούθ» με 3,5 φορές περισσότερα χρήματα – Τι θα περιλαμβάνει

Τον «ερχομό» νέου προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οίκον ανακοίνωσε πριν από δύο μέρες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης. Όπως τόνισε, ο στόχος για ενεργειακή αναβάθμιση 38% στην τελική κατανάλωση έως το 2030, περιλαμβάνει αύξηση των κονδυλίων κατά 3,5 φορές. Συγκεκριμένα, το νέο εξοικονομώ κατ’ οίκον, ενώ μέχρι τώρα κόστισε 1 δισ. ευρώ στην 7ετία, πλέον θα δίνονται για τον συγκεκριμένο πρόγραμμα τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ Κωστής…

Continue Reading

“Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Έπιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών”, να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για τους ωφελούμενους ανέργους της παρούσας Πρόσκλησης οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9η πρωινή έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΈΔ, www.oaed.gr. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, που παραμένουν εκτός αγοράς…

Continue Reading

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» από το 2021 & μετά • 5 πηγές χρηματοδότησης • Φοροαπαλλαγές

Νέου τύπου πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», που θα συνδυάζει πέντε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: Επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ή άλλες κοινοτικές πηγές τραπεζικά δάνεια, ιδιωτική συμμετοχή των ιδιοκτητών των κτιρίων, φοροαπαλλαγές και την συνεισφορά του λεγόμενου καθεστώτος επιβολής, στο πλαίσιο του οποίου οι προμηθευτές ενέργειας (και στο εξής και οι διαχειριστές των δικτύων διανομής, δηλαδή…

Continue Reading

«Εξοικονομώ II»: Έρχεται νέος κύκλος ύψους 250 εκατ. ευρώ • Πότε αναμένεται

Νέο κύκλο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II», συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, ετοιμάζεται να προκηρύξει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να επιδοτηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, κατόπιν σχετικών εντολών του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, καταρτίζουν τον οδηγό εφαρμογής και ταυτόχρονα εξετάζουν παρεμβάσεις τόσο για την απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής όσο κι ενδεχομένως για βελτίωση των εισοδηματικών κριτηρίων που αποτελούν τις προϋποθέσεις ένταξης…

Continue Reading

Στοχευμένη Δράση Ενίσχυσης & Εκσυγχρονισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών εικαστικών τεχνών

Στόχος της Δράσης Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης. Με τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου σε επίπεδο υποδομών, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν την αναγκαία βάση, ώστε, στη συνέχεια, να δώσουν έμφαση στη δικτύωση, την ενίσχυση των συνεργασιών και την εξωστρέφεια. Μέσω της υλοποίησης της Δράσης, αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν καλύτερες…

Continue Reading

Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχηρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας. Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι: Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς…

Continue Reading

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”, “Επιχειρούμε Έξω” και “Εργαλειοθηκη Ανταγωνιστικότητας” στην Αργολίδα

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αργολίδος για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω», «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στο Παράρτημα του Επιμελητηρίου, στο Κρανίδι, στις…

Continue Reading

Ιδιωτικά Έργα για τη στήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης στις ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης Μέσω του Leader

Η 1η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, περιλαμβάνει 13 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, συνεργασίες φορέων και επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων και στον αγροτουρισμό. 1) Υποδράση 19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα Σε ποιους απευθύνεται: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με νομική οντότητα,…

Continue Reading

Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση ΜΜΕ

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση ΜμΕ Επιχειρήσεων», η οποία αποτελεί εξειδικευμένη δράση, με χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) αλλά έντονα προσανατολισμένη στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε…

Continue Reading

Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν. Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 54.000.000 εκ ευρώ με το 65% να αποτελεί δημόσια…

Continue Reading

Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Πιο συγκεκριμένα η δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση…

Continue Reading

Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/16

Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την αναβαθμίσετε ζητήστε πληροφορίες για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/16. Ο νέος επενδυτικός νόμος απευθύνεται σε νέες, υφιστάμενες ή υπό-ίδρυση επιχειρήσεις και παρέχει μεγάλες δυνατότητες στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4399/16 Οι ενισχύσεις που δίνονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου είναι: • Επιδότηση, δηλαδή δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία συνίσταται…

Continue Reading

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εάν η επιχείρησή σας έχει κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και αν απασχολούσατε 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το προηγούμενο έτος, τότε το πρόγραμμα αυτό μπορεί να σας αφορά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με ένα από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας για να ελέγξει την επιλεξιμότητα της επιχείρησή σας. Το ποσοστό ενίσχυσης… Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης στο παρόν πρόγραμμα εξαρτάται από την εξαγωγική…

Continue Reading

«Επιχειρούμε Έξω»

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για α) την προβολή των προϊόντων…

Continue Reading

Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχείρησης της Δυτικής Ελλάδας

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση) που δραστηριοποιούνται σε τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η ενίσχυση στοχεύει: • Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προβολής των επιχειρήσεων και των προϊόντων/υπηρεσιών τους. • Στην ενίσχυση των υπό σύσταση, αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων με δημιουργικό χαρακτήρα. • Στη στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο…

Continue Reading

Ηλεκτρονικό Επιχειρήν (e-business)II στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να αναπτύξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες: • Ε(1): Ηλεκτρονικό εμπόριο • Ε(2): Ηλεκτρονικές κρατήσεις • Ε(3): Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ • Ε(4): Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ • Ε(5): Ψηφιακή…

Continue Reading

Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο. Σε ποιους απευθύνεται Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις…

Continue Reading

ISO27001

Το ISO27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Στη σημερινή εποχή η ανάγκη για προστασία της πληροφορίας, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί καθημερινά όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Με τόσες συναλλαγές που πραγματοποιούνται καθημερινά διαδικτυακά, διακινώντας προσωπικά, επιχειρησιακά και ευαίσθητα δεδομένα οι επιχειρήσεις καλούνται να εξασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα της πληροφορίας αυτής για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην αγορά. Για το…

Continue Reading

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Νέων και υπό σύσταση, πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της δυτικής Ελλάδας

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και των υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχους: • τη δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης • τον αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και…

Continue Reading

Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους τους μέσω ΤΠΕ & Συστημάτων Αυτοματισμού

Στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία. Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε: • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως: • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού. • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού. • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος. • Εξοπλισμός…

Continue Reading

Ενίσχυση Επιχειρήσεων των Πληγέντων Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνος

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας Ειδυλλίας, Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνα της Περιφέρειας Αττικής, δήμων που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφικές πυρκαγιές τον Νοέμβριο 2017 και τον Ιούλιο 2018, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε σε συνέχεια των καταστροφών. Η δράση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με σύντομες διαδικασίες, έτσι ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και…

Continue Reading

Επιχειρηματικότητα Μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας – Clusters

Βασικός στόχος της δράσης «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας» είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί αρμοδίως. Στόχο, επίσης, αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αττικής, μέσω της ανάπτυξης…

Continue Reading

Μεταφορικό Ισοδύναμο

Μεταφορικό Ισοδύναμο (M.I.) είναι το μέτρο με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Περίοδος Υποβολών Αιτήσεων Συμμετοχής: Ανοικτή συνεχώς Περίοδος έναρξης και επεξεργασίας Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Ανοικτή συνεχώς Περίοδος Α’ Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Από 1/4/2019 έως και 15/5/2019 Περίοδος Β’ Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης: Από 16/9/2019…

Continue Reading

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός απευθείνεται σε μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσης» Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν…

Continue Reading

Ψηφιακό Βήμα

Το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα έχει κλείσει και δεν μπορούν να υποβληθούν νέες προτάσεις. Τα έργα που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει: Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.2017 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό…

Continue Reading

30.10.2019 _ Απόφαση αναστολής υποβολής ενστάσεων στη δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ

Σύμφωνα με την απόφαση (ΥΠΑΝE 6348/1932/Α3/30.10.2019) αναστέλλεται η υποβολή ενστάσεων στη δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Την σχετική απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ

Continue Reading

Ψηφιακό Άλμα

Το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα έχει κλείσει και δεν μπορούν να υποβληθούν νέες προτάσεις. Τα έργα που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει: Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.2017 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό…

Continue Reading

Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα της Ίδρυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει κλείσει και δεν μπορούν να υποβληθούν νέες προτάσεις. Τα έργα που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι…

Continue Reading
  • 1
  • 2