Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός απευθείνεται σε μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσης»
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :
− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
− Ενέργεια
− Εφοδιαστική Αλυσίδα
− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
− Περιβάλλον
− Τουρισμός
− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
− Υγεία
− Υλικά – Κατασκευές

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
Μεταφορικά μέσα
Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνον στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτηση τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κι ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Συμπληρώστε την φόρμα για να σας ενημερώσουμε αν υπάρχει πρόγραμμα για την εταιρία σας:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Close Menu