fbpx

«Επιχειρούμε Έξω»

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για

α) την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές,

β) την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών,

γ) την αύξηση των πωλήσεων και

δ) την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 € και κατανέμεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»
Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για

α) την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές,

β) την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών,

γ) την αύξηση των πωλήσεων και

δ) την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 € και κατανέμεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Μπορούν να υποβάλουν πρόταση…

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα

δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» χρηματοδοτεί:

Τη συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:

Το κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα

συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4)

εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε :

o Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση

o Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης

o Διαμονή μέχρι του ποσού των  300€ ανά άτομο ανά ημέρα

Το ενοίκιο του περιπτέρου, το κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και την ενοικίαση

του απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.

Το κόστος της αποστολής και της επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)
Τις αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ).
Το κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα έντυπα (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο)

Χρηματοδοτικό σχήμα…

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση  Δημόσια Επιχορήγηση      ΙδιωτικήΣυμμετοχή

(%)

 

Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ

 

Έως 50% με ανώτατο το ποσό  των 10.000 €

 

50% 
Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500 €

 

50% 
Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ

 

Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000 €

 

50% 

 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες για την παρούσα δράση κάθε είδους προκαταβολές σε προμηθευτές.

 Ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος…

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 08/01/2018. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Το ποσοστό ενίσχυσης…

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως  100.000 €.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 Τι γίνεται με την κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής…           

Για την κάλυψη της συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν εκτός από ίδιους πόρους να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό  όπως επίσης να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι πολύ σημαντικό ότι στο παρόν πρόγραμμα, δεν υπάρχει η υποχρέωση να τεκμηριώσετε με αποδεικτικά στοιχεία τη δυνατότητα να καλύψετε την Ιδιωτική Συμμετοχή. Δηλαδή δεν υπάρχει η υποχρέωση όπως σε προηγούμενα προγράμματα  να δείξετε ότι διαθέτετε καταθέσεις στην τράπεζα ή ότι θα προβείτε σε τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να καλύψετε το ποσό που σας αναλογεί από το συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών.

 Διάρκεια Υλοποίησης…

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα επαλήθευσης / ολοκλήρωσης. Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά συμμετοχής/ένταξης)…

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΕΝΤΑΞΗΣ σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (πχ αρχείο τύπου pdf).

Προσοχή!

Η επιχείρηση πρέπει να εμφανίζει θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για το έτος ……..

Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Σχετικά Άρθρα

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπληρώστε το όνομα και το email σας και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Close Menu