Έκλεισε ο Β’ κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’οίκων ΙΙ»

Παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Σε ποιους απευθύνεται
Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
Περίοδος υποβολής
από 16/9/2019 (Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.)
Προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης:
Έναρξη υποβολής αιτήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας: Από 16/09/2019 και ώρα 12:00
Υπόλοιπες Περιφέρειες:
Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου
Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο: Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου
Αττική: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Κρήτη, Νότιο Αιγαίο: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
Δυτική Μακεδονία: Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στην κάθε Περιφέρεια/ομάδα Περιφερειών θα ξεκινά στις 10:00 το πρωί της οριζόμενης ημερομηνίας.

Δάνειο / Επιδότηση επιτοκίου

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Επιλέξιμες κατοικίες: Μονοκατοικία, πολυκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας:
• να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
• να υφίσταται νόμιμα
• να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) – το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017– σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
• να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Επισημάνσεις:
• Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.
• Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.
• Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.

Ποσοστό επιχορήγησης: από 25% έως 70%.
Τι χρηματοδοτείται
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
• Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.