fbpx

Αναπτυξιακός Νόμος – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Τουρισμός

Αναπτυξιακός  Νόμος – Πρόγραμμα  ΕΣΠΑ – Τουρισμός. Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα ή να εκσυγχρονίσετε το υφιστάμενο ξενοδοχείο σας και να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό του, το παρόν πρόγραμμα είναι για την περίπτωση σας. Η εταιρεία μας έχει τεράστια εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα και σας εγγυάται την υποβολή αίτησης με τέτοιο τρόπο ώστε να σας εξασφαλίσει σίγουρα την έγκριση και την υλοποίηση χωρίς εσείς να κοπιάσετε και να ταλαιπωρηθείτε καθόλου.
Παρακάτω, σας δίνονται κάποιες πρώτες πληροφορίες για να έχετε μια πιο σαφή εικόνα για το τι περιλαμβάνει ο Νόμος όμως το καλύτερο από όλα θα ήταν να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε πληροφορίες εξειδικευμένες που θα αφορούν την δική σας και μόνο επιχείρηση! Συμπληρώστε τη φόρμα και θα λάβετε τηλεφώνημά μας άμεσα!

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. ΚΥΚΛΟΣ 1

Σκοπός: Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων: Έναρξη: 5 Σεπτεμβρίου 2022 Λήξη: 5 Δεκεμβρίου 2022

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4887/22
α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
β. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
γ. επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.
δ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
ε. ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
στ. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
ζ. ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά,
ζα. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
ζβ. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
ζγ. κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών
ζδ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα,
η. ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 
α. Δημιουργία νέας μονάδας.
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί σε αυτήν.
δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
• Επιδότηση, δηλαδή δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
• Επιδότηση μισθολογικού κόστους
• Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα ποσοστά επιχορήγησης εξαρτώνται από τον τόπο υλοποίησης του έργου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Στο παρόν καθεστώς του νέου επενδυτικού νόμου μπορούν να πάρουν μέρος επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα δραστηριότητας τουρισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις παρακάτω δαπάνες:
1. Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού δηλαδή δαπάνες που αφορούν
α. κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων
β. αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείου ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εφοπλισμός) ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μονάδας, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:
i. η επιχειρηματική εγκατάσταση να έχει κλείσει δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης
iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
γ. αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και τον μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός τους χώρου της μονάδας
δ. μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

2. Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

3. Μισθοδοτικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.
Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια
β. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,
β) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής, εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευομένων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,
γ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,
δ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες, όπως διοικητικές δαπάνες, μισθώματα και γενικά έξοδα, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.
γ. Τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Έστω ότι η επιχείρηση επενδύει για ξενοδοχείο συνολικά 400.000€ και έστω ότι  δικαιούται ποσό ενίσχυσης 60%.

Αν το είδος της ενίσχυσης που επιλέξει ο ιδιοκτήτης είναι η επιχορήγηση, τότε το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει το 80% του 60%. Η ενίσχυση δηλαδή τελικά διαμορφώνεται σε 48%.

Θα σας δώσει δηλαδή πίσω με την μορφή επιδότησης 192.000€ (400.000*48%)

Αν το είδος της ενίσχυσης που επιλέξει ο ιδιοκτήτης είναι η φορολογική απαλλαγή, τότε το πρόγραμμα δίνει το 100% του 60%. Η επιδότηση δηλαδή παραμένει στο 60%.

Θα σας δώσει δηλαδή 240.000€. (400.000*60%) Για τα επόμενα 15 έτη θα αφαιρείται συγκεκριμένο ποσό από την καταβολή φόρου εισοδήματος μέχρι να αποπληρωθούν 240.000€.

Το πρόγραμμα δηλαδή από μόνο του δίνει κίνητρα στους επιχειρηματίες να επιλέξουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και αυτό είναι λογικό μιας και η βοήθεια στους επιχειρηματίες δίνεται τελικά μετά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Επιπλέον σχετικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Νόμου: www.ependyseis.mindev.gov.gr/el 

Για την διερεύνηση συμμετοχής της εταιρείας σας στον Αναπτυξιακό Νόμο επικοινωνήστε τώρα μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ.

Σχετικά Άρθρα

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας
για να καταγράψουμε τις ανάγκες σας
και να βρούμε παρέα τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας!
Close Menu